Säännöt

 

1 §
Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
 
Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan piirijärjestöksi, nimi on Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n
                                                piiri ry.
 
Piirijärjestön kotipaikka on             _________               .
 
2 §
Piirijärjestön tarkoitus ja toiminnan laatu
 
Piirijärjestö toimii toiminta-alueellaan Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n ja jäsenseurojensa välisenä sekä jäsenseurojensa keskinäisenä yhdyssiteenä. Piirijärjestö perustaa toimintansa työväenliikkeen aatemaailmaan ja rakentavaan yhteistyöhön.
 
Piirijärjestön tarkoituksena on:
 
1)                  edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta toiminta-alu-eellaan;
 
2)                  kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä;
 
3)                  edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa; sekä
 
4)                  toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi piirijärjestö:
 
1)                  järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä
-kilpailuja ja muita vastaavia kulttuuritapahtumia;
 
2)                  harjoittaa kasvatus-, koulutus-, neuvonta- ja valmennustyötä;
 
3)                  avustaa ja ohjaa jäsentensä toimintaa antamalla asiantuntija-apua tuottamalla hallintopalveluja ja välittämällä niille urheilu-, opetus- ja muita vastaavia toimintavälineitä; sekä
 
4)                  harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
 
Toimintansa tukemiseksi piirijärjestö voi:
 
1)                  järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia;
 
2)                  harjoittaa kustannus-, paikallisradio- ja televisiotoimintaa;
 
3)                  ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä harjoittaa kioski- ja bin-gotoimintaa;
 
4)                  järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä; sekä
 
5)                  ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
 
Piirijärjestö voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Piirijärjestön tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä piirijärjestön toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa ta-loudelliseksi.
 
Tarvittaessa piirijärjestö hankkii toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan.
 
3 §
Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut
 
Piirijärjestön jäseneksi voi liittyä jokainen Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseuraksi hyväksytty rekisteröity yhdistys, joka toimii piirijärjestön toiminta-alueel-la. Yhdistyksen hyväksymisestä piirijärjestön jäsenseuraksi päättää hallitus.
 
Jäsenseuraksi haluavan yhdistyksen on jätettävä hallitukselle kirjallinen jäsenhakemus. Hallituksen on käsiteltävä hakemus kahdeksan (8) viikon kuluessa sen saapumisesta tai siitä, kun yhdistys on hyväksytty liiton jäsenseuraksi.
 
Jäsenseuralta perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta ja maksuajankohdasta päättää sääntömääräinen piirikokous. Jäsenmaksu voi olla porrastettu jäsenseurojen jä-senmäärien mukaan.
 
Sääntömääräinen piirikokous voi piirin hallituksen esityksestä kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä kunniapuheenjohtajiksi.
 
Piirikokous voi piirin hallituksen esityksestä kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä kunniajäseniksi.
 
Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
 
4 §
Piirijärjestöstä eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen
 
Jäsenseura voi erota piirijärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä piirikokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
 
Jäsensuhde lakkaa kuuden (6) kuukauden kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä.
 
Jäsenseura voidaan erottaa piirijärjestöstä,
 
 
1)                  jos se on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin se piirijärjestöön liit-tymällä sitoutui tai
 
2)                  jos se on menettelyllään piirijärjestössä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut piirijärjestöä taikka
 
3)                  jos se ei enää täytä laissa tai piirijärjestön säännöissä mainittuja jä-senyyden ehtoja.
 
Jäsenseura voidaan katsoa eronneeksi piirijärjestöstä, jos se ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.
 
Jäsenseuran erottamisesta päättää piirikokous. Jäsenseuralle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
 
5 §
Toimielimet
 
Piirijärjestön päätösvaltaa käyttää piirijärjestön kokous eli piirikokous. Toimeen-panevana elimenä on hallitus.
 
6 §
Sääntömääräinen piirikokous
 
Sääntömääräinen piirikokous pidetään joka vuosi maalis- tai huhtikuussa. Sääntömääräisen piirikokouksen tarkemman pitoajankohdan ja -paikan määrää hallitus.
 
Sääntömääräisessä piirikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1)                  valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt ja valiokunnat;
 
2)                  valitaan pöytäkirjan tarkistajat;
 
3)                  esitetään hallituksen kertomus piirijärjestön toiminnasta kokousta edeltävältä kalenterivuodelta;
 
4)                  esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto;
 
5)                  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämi-sestä;
 
6)                  päätetään hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista;
 
7)                  valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle kaksi (2) vuotta kestäväksi toimikaudeksi;
8)                  valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;
 
9)                  valitaan Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n sääntöjen mukaisesti piirijärjestön edustajat ja heidän henkilökohtaiset varamiehet liiton sään-tömääräiseen liittokokoukseen;
 
10)                vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 
11)                vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta kuluvalle kalenterivuodelle; sekä
 
12)                käsitellään piirikokoukselle esitetyt ja muut esille tulevat asiat.
 
Sääntömääräiselle piirikokoukselle voivat tehdä esityksiä piirijärjestön jäsenseurat, hallitus sekä Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallitus ja liiton muut piirijärjes-töt.
 
Sääntömääräisen piirikokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen piirikokousta.
 
7 §
Ylimääräinen piirikokous
 
Ylimääräinen piirikokous pidetään, kun piirikokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta.
 
Ylimääräinen piirikokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi kolmasosa (1/3) piirijärjestön jäsenseuroista tai Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallitus sitä il-moittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava ylimääräinen piirikokous koolle pidettäväksi vii-meistään kahdeksan (8) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
 
8 §
Piirikokousedustajat
 
Jokainen edellisen vuoden sääntöjen mukaisen jäsenmaksunsa ennen piirikokousta maksanut jäsenseura voi lähettää kokoukseen yhden (1) edustajan kutakin jä-senmääränsä alkavaa kahtasataa (200) lukua kohti, kuitenkin enintään kuusi (6) edusta-jaa. Jäsenseuran jäsenmäärä lasketaan edellisen kalenterivuoden viimeisen päivän ti-lanteen mukaan siten, että huomioon otetaan vain jäsenseuran varsinaiset jäsenet.
 
Piirikokousedustajana ei voi olla hallituksen jäsen tai piirijärjestön taikka Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n päätoiminen työntekijä.
 
Jokaisella piirikokousedustajalla on yksi (1) ääni.
Kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
 
 
9 §
Kutsu piirikokoukseen
 
Hallituksen on julkaistava ennakkoilmoitus piirikokouksen pitoajankohdasta ja -paikasta Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n äänenkannattajassa viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen kokousta.
 
Hallituksen on lähetettävä jäsenille varsinainen kokouskutsu kirjallisena sääntömääräi-sen piirikokouksen osalta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen ja ylimääräisen piiriko-kouksen osalta viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä ehdotus piirikokouksen esityslistaksi ja piirikokoukselle tehdyt esitykset sekä niistä annetut lausunnot.
 
10 §
Hallitus
 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta jäsentä, jotka kaikki valitaan sääntömääräisessä piirikokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerral-laan siten, että vuosittain on erovuorossa viisi tai kuusi jäsentä.
 
(Vaihtoehto 10 §:n 1. momentiksi:
 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta jäsentä, jotka kaikki valitaan sääntömääräisessä piirikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on erovuorossa viisi tai neljä jäsentä.)
 
(Vaihtoehto 10 §:n 1. momentiksi:
 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (5) muuta jäsentä, jotka kaikki valitaan sääntömääräisessä piirikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on erovuorossa neljä tai kolme jäsentä.)
 
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa eri vuosina. Ensimmäisessä piirikokouksessa, joissa näitä sääntöjä sovelletaan, ratkaistaan arvalla keiden hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja keiden yksi vuosi.
 
Hallituksen jäsenenä ei voi olla piirijärjestön tai Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n päätoiminen työntekijä. Sama henkilö voi olla hallituksen jäsenenä enintään kaksitoista (12) vuotta yhtäjaksoisesti.
 
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (½) muista hallituksen jäsenistä on saapuvilla.
 
Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet (1/2) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla.
 
 
11 §
Hallituksen tehtävät
 
Hallituksen tehtävänä on hoitaa piirijärjestön asioita lain ja näiden sääntöjen sekä piirikokouksen päätösten mukaan.
 
Erityisesti hallituksen tehtävänä on:
 
1)                  edustaa piirijärjestöä;
 
2)                  johtaa piirijärjestön toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa piirijärjestön sääntöjen noudattamista;
 
3)                  kutsua koolle piirikokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat;
 
4)                  panna toimeen piirikokouksen päätökset;
 
5)                  asettaa avukseen työvaliokunta ja muut tarpeelliset valiokunnat, toi-mikunnat sekä jaostot; ja
 
6)                  ottaa sekä vapauttaa piirijärjestön toimihenkilöt ja palkatut työntekijät.
 
Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnit-tämisestä.
 
12 §
Piirijärjestön nimen kirjoittaminen
 
Piirijärjestön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja piirijärjestön toiminnanjohtaja, kaksi (2) aina yhdessä.
 
Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai piirijärjestön toimihenkilön kirjoittamaan piirijärjestön nimen joko yksin tai yhdessä muun nimenkirjoittamiseen oikeutetun kanssa.
 
13 §
Tilintarkastajat
 
Piirijärjestöllä on kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa, jotka kaikki valitaan sääntömääräisessä piirikokouksessa vuodeksi kerrallaan.
 
14 §
Tilikausi ja tilintarkastus
 
Piirijärjestön tilikausi on kalenterivuosi.
 
Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen sääntömääräistä piirikokousta. Tilintarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen sääntömääräistä piirikokousta.
15 §
Sääntöjen muuttaminen
 
Piirijärjestön sääntöjen muuttamisesta päättää piirikokous. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
 
Sääntöjen muuttamiselle on saatava Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallituksen hyväksyminen.
 
16 §
Piirijärjestön purkaminen
 
Piirijärjestön purkamisesta päättää piirikokous.
Ehdotus piirijärjestön purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa piirikokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kaksi (2) kuukautta, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
 
Jos piirijärjestö purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:lle.
 
17 §
Muut määräykset
 
Siltä osin, kun näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyksiä koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä.