Säännöt

 

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N SÄÄNNÖT
- hyväksytty TUL:n 27. liittokokouksessa 22.-23.5.2010


1 §
Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue


Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi, nimi on Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry, ruotsiksi Arbetarnas Idrottsförbund i Finland AIF rf.

Liiton kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.

2 §
Liiton tarkoitus ja toiminnan laatu


Liitto toimii jäsenyhdistystensä valtakunnallisena liikuntajärjestönä. Liitto perustaa toimintansa työväenliikkeen aatemaailmaan ja rakentavaan yhteistyöhön. Liiton pääasiallisena toimintamuotona on liikunta.

Liiton ensisijaisena tarkoituksena on edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta Suomessa.

Lisäksi liiton tarkoituksena on:

1)    kehittää kulttuuri-, kasvatus- ja nuorisotyötä;

2)    edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kansainvälistä yhteistoimintaa;

3)    toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:

1)    järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä -kilpailuja ja muita vastaavia tapahtumia painottaen toimintaansa erityisesti nuoriso- ja kuntoliikuntaan sekä seuratoiminnan tukemiseen;

2)    harjoittaa kasvatus-, koulutus- ja neuvontatyötä sekä ylläpitää tarkoitukseensa liittyviä oppilaitoksia;

3)     harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa;

4)    avustaa ja ohjaa jäsenyhdistystensä toimintaa antamalla asiantuntija-apua ja välittämällä niille urheilu-, opetus- ja muita vastaavia toimintavälineitä.

5)    toimii puhtaan ja terveen urheilun puolesta.

Toimintansa tukemiseksi liitto:

1)    järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia;

2)    harjoittaa kustannus-, radio- ja TV-toimintaa;

3)    ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikkeitä sekä harjoittaa bingotoimintaa;

4)    järjestää arpajaisia sekä yleisiä varainkeräyksiä; ja

5)    välittää koulutukseen ja toimintaan liittyvää materiaalia.

Liitto voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Liiton tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä liiton toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

Tarvittaessa liitto hankkii toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan.

3 §
Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut


Liiton jäsenet ovat joko jäsenseuroja, piirijärjestöjä tai muita yhteisöjäseniä.

Liiton jäsenseuraksi voi liittyä rekisteröity yhdistys. Yhdistyksen hyväksymisestä liiton jäsenseuraksi päättää liiton hallitus.

Liiton piirijärjestöjäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, jonka jäsenistö muodostuu yhdistyksen toiminta-alueella olevista liiton jäsenseuroista ja joka on hyväksynyt itselleen liiton hallituksen vahvistamat säännöt. Piirijärjestön hyväksymisestä liiton jäseneksi sekä sen toiminta-alueesta päättää valtuusto.

Jäsenseuraksi haluavan yhdistyksen on jätettävä liiton hallitukselle kirjallinen jäsenhakemus. Hallituksen on käsiteltävä hakemus kahdentoista (12) viikon kuluessa sen saapumisesta. Ennen asian ratkaisemista hallituksen on pyydettävä jäsenhakemuksesta asianomaisen piirijärjestön lausunto.

Liiton yhteisöjäseneksi voi liittyä muu oikeuskelpoinen yhteisö. Yhteisöjäsenten hyväksymisestä päättää hallitus.

Jäsenseuroilta, piirijärjestöiltä ja yhteisöjäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Liitto voi periä kuitenkin kannatusjäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää liiton hallitus.
 
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry ja sen jäsenjärjestöt ja jäsenseurat ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja Kansainvälisten lajiliittojen dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

Sääntömääräinen liittokokous voi liiton hallituksen esityksestä kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä kunniapuheenjohtajiksi.

Liiton valtuusto voi liiton hallituksen esityksestä kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä kunniajäseniksi.

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

4 §
Liitosta eroaminen ja erottaminen


Jäsenseura, piirijärjestö tai yhteisöjäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsensuhde lakkaa kuuden (6) kuukauden kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä.

Jäsenseura, piirijärjestö tai yhteisöjäsen voidaan erottaa liitosta,

1)    jos se on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin se liittoon liittymällä sitoutui tai

2)    jos se on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa taikka

3)    jos se ei enää täytä laissa tai liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Piirijärjestön erottamisesta päättää liittokokous ja jäsenseuran sekä yhteisöjäsenen erottamisesta hallitus. Jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä.

Liiton hallitus voi päättää myös jäsenyhdistykseen tai jäsenyhdistyksen jäseneen, joka urheilun piirissä on menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti, kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään valtuuston vahvistamissa kurinpitosäännöissä tai kilpailusäännöissä.

5 §
Toimielimet


Liiton päätösvaltaa käyttävät liittokokous ja valtuusto. Toimeenpanevana elimenä on hallitus.

6 §
Sääntömääräinen liittokokous


Sääntömääräinen liittokokous pidetään joka kolmas (3) vuosi touko- tai kesäkuussa hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Sääntömääräisessä liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)    valitaan kokoukselle tarvittavat toimihenkilöt ja valiokunnat;

2)    valitaan pöytäkirjan tarkistajat;

3)    esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta kuluneelta liittokokouskaudelta;

4)    valitaan valtuuston puheenjohtaja, I ja II varapuheenjohtaja sekä valtuuston muut varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä;

5)    päätetään hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajille ja hallituksen muille jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista;

6)    valitaan hallituksen puheenjohtaja, I ja II varapuheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet;

7)    valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat; sekä

8)    päätetään, missä lehdissä ennakkoilmoitus valtuuston kokouksesta mahdollisesti julkaistaan;

9)    käsitellään sääntömääräiselle liittokokoukselle tehdyt esitykset sekä muut esille tulleet asiat.

Sääntömääräiselle liittokokoukselle voivat tehdä esityksiä jäsenseurat, piirijärjestöt ja yhteisöjäsenet sekä valtuusto ja hallitus.

Sääntömääräisen liittokokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään kaksitoista (12) viikkoa ennen liittokokousta.

7 §
Ylimääräinen liittokokous


Ylimääräinen liittokokous pidetään, kun liittokokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun valtuusto neljä viidesosan (4/5) äänten enemmistöllä niin päättää.

Ylimääräinen liittokokous on myös pidettävä, jos vähintään seitsemän viidestoistaosaa (7/15) liiton piirijärjestöistä tai vähintään yksi viidesosa (1/5) liiton kaikista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava ylimääräinen liittokokous koolle pidettäväksi viimeistään kahdentoista (12) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

8 §
Äänioikeus liittokokouksessa


Äänioikeutettuja liittokokouksessa ovat vain piirijärjestöjen edustajat.

Kukin piirijärjestö voi lähettää liittokokoukseen yhden (1) varsinaisen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan jokaista piirijärjestön jäsenenä olevan liiton jäsenseuran henkilöjäsenten yhteenlasketun jäsenmäärän alkavaa 2 000 lukua kohti, kuitenkin enintään kaksikymmentäviisi (25) edustajaa. Piirijärjestön jäsenseurojen henkilöjäsenten lukumäärä lasketaan edellisen kalenterivuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan siten, että huomioon otetaan vain jäsenenä olleet viisitoista (15) vuotta täyttäneet henkilöt.

Piirijärjestön edustajat on valittava sen jäsenseurojen jäsenten keskuudesta.

Kullakin piirijärjestön edustajalla on liittokokouksessa yksi (1) ääni. Varaedustaja tulee varsinaisen edustajan sijaan tämän ollessa estynyt.

9 §
Kutsu liittokokoukseen


Hallituksen on lähetettävä ennakkoilmoitus kirjallisesti jäsenpiireille ja -seuroille sekä yhteisöjäsenille sääntömääräisen liittokokouksen pitoajankohdasta ja -paikasta viimeistään kaksikymmentä (20) viikkoa ennen kokousta. Ylimääräistä liittokokousta koskeva ennakkoilmoitus on lähetettävä viimeistään kahdeksan (8) viikkoa ennen kokousta.

Hallituksen on lähetettävä jäsenseuroille, piirijärjestöille ja yhteisöjäsenille varsinainen kokouskutsu kirjallisena viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen liittokokousta. Piirijärjestöjen kutsuun on liitettävä ehdotus liittokokouksen esityslistaksi ja liittokokoukselle tehdyt esitykset sekä niistä annetut lausunnot.
 
10 §
Valtuusto


Valtuusto käyttää päätösvaltaa kaikissa niissä asioissa, joita ei ole laissa tai näissä säännöissä määrätty liittokokouksen taikka hallituksen ratkaistaviksi.

Valtuustoon kuuluu puheenjohtaja, I ja II varapuheenjohtaja sekä 37 muuta varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuuston varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan sääntömääräisessä liittokokouksessa kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.

Valtuustoon on valittava vähintään yksi varsinainen jäsen jokaisesta piirijärjestöstä. Valtuuston jäsenenä ei voi olla liiton hallituksen jäsen eikä liiton tai piirijärjestön päätoiminen työntekijä.

Valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet valtuuston muista jäsenistä on saapuvilla.

Jos valtuuston varsinainen jäsen on estynyt ottamasta osaa valtuuston ko-koukseen, hänen on ilmoitettava tästä liiton hallitukselle. Estyneen varsinaisen jäsenen tilalle tulee hänen henkilökohtainen varajäsenensä.

Jokaisella valtuuston jäsenellä on valtuuston kokouksessa äänioikeus ja yksi (1) ääni.

11 §
Valtuuston sääntömääräiset kokoukset


Valtuuston kevätkokous pidetään huhti- tai toukokuussa hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1)    valitaan kokoukselle tarvittavat toimihenkilöt ja valiokunnat;

2)    valitaan pöytäkirjan tarkistajat;

3)    esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;

4)    esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastajien lausunto;    

5)    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 
6)    valitaan uudet jäsenet hallitukseen niiden tilalle, jotka ovat eronneet hallituksesta tai jotka ovat pysyvästi estyneet osallistumasta hallituksen työhön; ja

7)    käsitellään valtuuston kevätkokoukselle tehdyt esitykset sekä muut esille tulleet asiat.

Valtuuston syyskokous pidetään marras- tai joulukuussa hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1)    valitaan kokoukselle tarvittavat toimihenkilöt ja valiokunnat;

2)    valitaan pöytäkirjan tarkistajat;

3)    vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle;

4)    valitaan uudet jäsenet hallitukseen niiden tilalle, jotka ovat eronneet hallituksesta tai jotka ovat pysyvästi estyneet osallistumasta hallituksen työhön; ja

5)    käsitellään valtuuston syyskokoukselle tehdyt esitykset sekä muut esille tulleet asiat.

Esityksiä valtuuston kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi voivat tehdä jäsenseurat, piirijärjestöt ja yhteisöjäsenet sekä valtuuston jäsenet ja liiton hallitus.

Valtuuston syys- tai kevätkokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena liiton hallitukselle viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen syys- tai kevätkokousta.

12 §
Valtuuston ylimääräinen kokous


Hallituksen on kutsuttava valtuuston ylimääräinen kokous koolle, kun valtuusto niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) valtuuston varsinaisista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava valtuuston ylimääräinen kokous koolle pidettäväksi viimeistään kuuden (6) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

13 §
Kutsu valtuuston kokoukseen


Hallituksen on lähetettävä kirjallisesti ennakkoilmoitus valtuuston kokouksesta jäsenpiireille ja -seuroille sekä yhteisöjäsenille viimeistään yhdeksän (9) viikkoa ennen ja ylimääräisen kokouksen osalta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Hallituksen on lähetettävä varsinainen kokouskutsu kirjallisena valtuuston jäsenille, jäsenseuroille, piirijärjestöille ja yhteisöjäsenille kevät- ja syyskokouk-sen osalta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen ja ylimääräisen kokouksen osalta viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsuun on liitettävä ehdotus kokouksen esityslistaksi ja tehdyt esitykset.

14 §
Hallitus


Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, I ja II varapuheenjohtaja sekä kahdeksan (8) muuta jäsentä, jotka valitaan sääntömääräisessä liittokokouksessa kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenenä ei voi olla liiton tai sen piirijärjestön päätoiminen työn-tekijä.

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan joku sen varapuheenjohtajista. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista sekä vähintään viisi (5) muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla.

Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet (1/2) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla.

15 §
Hallituksen tehtävät


Hallituksen tehtävänä on hoitaa liiton asioita lain ja näiden sääntöjen sekä liittokokouksen ja valtuuston päätösten mukaan.

Erityisesti hallituksen tehtävänä on:

1)    edustaa liittoa;

2)    johtaa liiton toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa liiton sääntöjen noudattamista;

 3)    kutsua koolle liittokokoukset ja valtuuston kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat;

4)    panna toimeen liittokokouksen ja valtuuston päätökset;

5)    asettaa avukseen työvaliokunta ja muut tarpeelliset valiokunnat, toimikunnat sekä jaostot; ja

6)    ottaa sekä vapauttaa liiton toimihenkilöt ja palkatut työntekijät.

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

16 §
Liiton nimen kirjoittaminen


Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, I ja II varapuheenjohtaja sekä hallituksen määräämät henkilöt, aina kaksi yhdessä.

17 §
Tilintarkastajat


Liitolla on kolme (3) tilintarkastajaa ja yhtä monta varatilintarkastajaa, jotka kaikki valitaan sääntömääräisessä liittokokouksessa kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Kaikkien tilintarkastajien tai varatilintarkastajien tulee olla KHT- tai HTM-tilintarkastajia ja vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan KHT-tilintarkastaja.

18 §
Tilikausi ja tilintarkastus


Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille maaliskuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

19 §
Sääntöjen muuttaminen


Liiton sääntöjen muuttamisesta päättää liittokokous. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

20 §
Liiton purkaminen


Liiton purkamisesta päättää liittokokous. Ehdotus liiton purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa liittokokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kaksi (2) kuukautta, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos liitto purkautuu, sen jäljelle jääneet varat käytetään liiton tarkoituksen toteuttamiseen purkautumisesta päättävän jälkimmäisen liittokokouksen tarkemmin määräämällä tavalla. Mikäli liitto lakkautetaan, varat käytetään samaan tarkoitukseen.

21 §
Muut määräykset


Siltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyksiä koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä.

Liitto sitoutuu noudattamaan urheilun oikeusturvalautakunnan päätöksiä.