Seuratoiminnan kehittämistuki 2017  

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen. 
Seuratuki on tarkoitettu valtionavustukseksi silloin, kun seura haluaa kehittää lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia uusia juttuja, lisätä toimintaan monipuolisuutta uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista. 

Hakuaika

11.11. klo 13.00 - 16.12.2016 klo 16.15

Sähköinen haku ja hakulomakkeen postitus

- seuratukea haetaan kaksivaiheisesti siten, että ensimmäisessä vaiheessa hakija täyttää sähköisen hakemuksensa Seuraverkossa osoitteessa www.seuraverkko.fi
- toisessa vaiheessa hakija tallentaa sähköisessä ympäristössä tekemänsä hakemuksen, tulostaa hakemuksen pdf-tiedostona, allekirjoittaa sen ja postittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitteeseen: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 Valtioneuvosto. Hakemuksen viimeinen postileima 16.12.2016 hyväksytään

Seuratuen tavoitteet

Avustuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikunnan harrastamista sekä monipuolistaa organisoidun liikunnan harrastusmahdollisuuksia. 

Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. 

Avustuksella edistetään valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen sisältyvää ministeriön strategista tavoitetta liikunnan aktiivisesta ja osallistavasta kansalaistoiminnasta, jossa painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret.

Tuettavien hankkeiden tulee toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista alatavoitteista: 

 • lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja/tai –ryhmiä seurassa
 • mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen
 • edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia
 • ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina
 • hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa
 • edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta
 • edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)
 • mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa
 • edistää maahanmuuttajalasten kotouttamista liikunnan avulla
 • vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä vapaaehtoistoimintaa, sekä lisätä osaamista
 • edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa
 • kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja 

Huomioitavaa:
- seuratuen piirissä olevassa toiminnassa harrastuksen perustoiminnan hinta lapselle ja nuorelle on riittävän edullinen, eikä ylitä 50 euroa kuukaudessa
- perustoimintaa on viikoittainen liikunnan harrastaminen; kilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perustoiminnan hintaan kuuluvaksi

Hankkeen kesto ja sen huomioiminen hakemuksessa

- hankkeiden kesto voi olla enintään kaksi vuotta
- rahoitusta haetaan aina vuodeksi kerrallaan (hankekausi 12 kk) - jos seuran kehittämissuunnitelma on kaksivuotinen, haetaan tukea nyt ensimmäiselle hankevuodelle (12 kk)
- ensimmäisessä haussa tulee kuitenkin esittää alustava koko hankkeen kustannusarvio hankesuunnitelman osana ja hankekausi tulee ilmetä hakemuksessa selvästi sille osoitetussa paikassa

Avustuksen suuruus

- pienin haettava valtionavustus on 2 500 euroa /vuosi ja suurin myönnettävä valtionavustus on 15 000 euroa / vuosi.
- omarahoitusosuuden tulee olla vähintään 25 % 
- jos haetaan minimimäärä tukea eli 2500 €, tulee hankkeen budjetin hakuvuodelle olla vähintään 3334 euroa, josta omarahoituksella katettava 25 % eli 834 euroa (pyöreillä luvuilla esim. hankkeen budjetti 3400 €, omarahoitus 850 €, haetaan tukea 2550 €)
- saadakseen suurimman mahdollisen tuen on hankkeen budjetin oltava hakuvuodelle vähintään 20000 euroa, josta omarahoitusosuus 25 % on vähintään 5000 euroa ja seuratuki enintään 15000 euroa
- seuralle myönnettävä tukisumma määräytyy hankkeen koon mukaan
- kaksivuotisissa hankkeissa on huomioitava, että valtionavustus alenee jälkimmäiselle vuodelle, esim. palkkauksessa omarahoitusosuuden on kasvettava toiselle vuodelle merkittävästi, ja kolmantena vuonna varaudutaan palkkauksen toteutumiseen ilman valtion tukea

Muuta huomioitavaa

- seuran johto on sitoutunut hankkeeseen (lomakkeeseen kirjataan johtokunnan/hallituksen hakemuksesta tekemän päätöksen päivämäärä)
- hankkeella on vastuuhenkilö, selkeä toimintasuunnitelma sekä mitattavat, selkeät ja realistiset tavoitteet
- avustettavan toiminnan tulee alkaa vuoden 2017 aikana
- tukea voi hakea kohdennetusti lajijaostolle, mutta hakija on aina pääseura ja hakemuksessa tulee ilmoittaa aina seuran päätili (ei jaostojen/lajien omia tilejä)
- hankkeelle tulee asettaa ohjausryhmä ja hanketta seurata omalla kustannuspaikallaan

Päätökseen vaikuttavat

- hakemuksessa esitetyt tiedot
- hankkeen sisältö, tavoitteet ja mittarit (tavoitteiden mittaaminen)
- hankkeen toteuttamissuunnitelma ja talousarvio
- toteutuksen organisointi
- miten hakemuksessa suunnitellaan toimintojen vakiinnuttaminen osaksi normaalia toimintaa

Hankkeen lähtökohtana on aina hankeidea ja sen toteutussuunnitelma. Tuen saamiseen vaikuttaa hakuehtojen noudattaminen ja hakemuksen oikea täyttö. Siksi alla olevaan OKM:n hakuohjeeseen on syytä perehtyä huolellisesti. Monet aiempien vuosien hakemukset on hylätty nimenomaan sen vuoksi, että hanke tai hakemus ei ole ohjeen mukainen.  

Harkitessaan avustuksen kohdentumista, myöntämistä ja määrää, opetus- ja kulttuuriministeriö kiinnittää huomiota edellä mainittuihin arviointiasioihin sekä pyytää lausunnon seuran hakemuksessa ilmoittamalta lajiliitolta, muulta liikuntajärjestöltä tai aluejärjestöltä. Mikäli hakija valitsee kohdassa "Lajitiedot, jaostot ja järjestötiedot" Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry (kts. kuva alla), pyydetään hakemukseen TUL:n lausunto. 

Aineistot OKM:n sivuilla

Hakuilmoitus
Hakuohje (pdf)

Hakemuksen tarkemmat täyttöohjeet ja vinkit vasemman reunan palkista avautuvalla Hakulomakkeen täyttö -alasivulla.