Opinnäytetyö Rantaperkiön Iskun lasten harrasteliikunnasta

04.02.2020

Sosionomi Maija Metso Vaasan ammattikorkeakoulusta kävi 29. 1. 2020 tapaamassa seuran edustajia ja kertomassa opinnäytetyöstään, joka valmistui joulukuussa 2019.  Metson opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Rantaperkiön Iskun tarjoama ohjattu harrasteliikunta vaikuttaa leikki-ikäisten lasten sosiaalisiin taitoihin. Selvitys toteutettiin e-kyselylomakkeella, joka lähetettiin seuran lasten harrasteliikunnan ohjaajille. Työ toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Maija oli tyytyväinen aihevalintaansa: ”Pystyin yhdistämään oman liikuntaharrastukseni, suuntautumiseni sosionomiopinnoissa, ja tutun toimintaympäristön, Rantaperkiön Iskun. Aloitin seurassa 2-3-vuotiaana temppukoulussa ja jatkoin aktiivista kilpailutoimintaa joukkuevoimistelussa 22-vuotiaaksi saakka.”

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys käsittelee harrasteliikuntaa ja leikki-ikäisten lasten sosiaalisia taitoja. Ohjaajat vastasivat kyselylomakkeessa muun muassa siihen, mitä heidän mielestään lapsen sosiaaliset taidot tarkoittavat, minkä verran heidän ohjaamansa liikunta vaikuttaa lasten sosiaalisiin taitoihin, sekä mitä lapset itse sekä lasten vanhemmat odottavat ohjatulta harrasteliikunnalta.

Tutkimustuloksista selvisi muun muassa ohjaajien ymmärrys sosiaalisten taitojen merkityksestä sekä se, kuinka hyvin Rantaperkiön Iskun ohjaajat ovat tietoisia siitä, millä tavalla he vaikuttavat lasten sosiaalisiin taitoihin ohjaamallaan toiminnalla. ”Mielestäni on tärkeää huomioida sekä motoristen että sosiaalisten taitojen oppiminen ja opettaminen lasten ohjatussa liikunnassa. Molemmat ovat tärkeitä tekijöitä ajatellessa koko urheilijan polkua voimistelukoulusta kilparyhmiin.”, Maija toteaa.

Seuran puheenjohtaja Aira Ikonen kiitti Maijaa tutkimuksen tekemisestä. ”Urheiluseurojen on arvioitava ja kehitettävä toimintaansa jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Seurat voivat laajemmassakin kuvassa toimia nuorille tukena ja tarjota oppimisen paikkoja monella eri tasolla. Opiskeluun liittyvät projektit ovat tästä hyvä esimerkki, ja seuroissa tulisi suhtautua niihin myönteisesti. ”, toteaa Ikonen. ”Tämän opinnäytetyön tuloksia tullaan käsittelemään lasten harrasteliikunnan ja valmennustyöryhmän tapaamisissa ja tutkimusta hyödynnetään myös seuran sisäisissä koulutuksissa.”

Opinnäytetyö on luettavissa Theseus -tietokannassa, johon tallennetaan Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä ja julkaisuja.