Vastuullisuus


Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö

Olemme syrjinnästä vapaa alue. Tasa-arvotyöstä TUL:ssa vastaa tasa-arvovaliokunta, joka seuraa määrittelemiensä linjauksien ja tavoitteiden toteutumista.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön TUL:ssa voit tutustua tarkemmin täällä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaamme voi tutustua tästä.

Eettinen ohjeisto

Eettisen ohjeiston tavoitteena on edistää rehellisyyttä ja eettisyyttä TUL:n toiminnassa. Sen lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys. Pääset tarkastelemaan eettistä ohjeistusta tästä.

Vastuullisuusohjelma: Ympäristö ja ilmasto

Vastuullisuusohjelma koskee kaikkea Suomen Työväen Urheiluliiton TUL ry:n toimintaa. Tämän ohjelman mukaisilla toimenpiteillä pyrimme vastaamaan omalta osaltamme ilmastonmuutoksen,
luonnonvarojen ylikulutuksen, monimuotoisuuden katoamisen ja ympäristömme roskaantumisen aiheuttamiin haasteisiin ennaltaehkäisevästi.

Alustus

Liikunta- ja urheilusektorin toimijoilla on suuri rooli ympäristö- ja ilmastoasioissa. Sektorin toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa yleisiin mielipiteisiin viestimällä ja omalla esimerkillisellä toiminnallaan monia muita aloja voimakkaammin liikunnan ja urheilun saaman huomioarvon seurauksena.

Me haluamme omalta osaltamme näyttää esimerkkiä ja toimia oikein turvataksemme tulevaisuuden sukupolvien liikuntamahdollisuudet myös ympäristömme osalta. Tällä ohjelmallamme sitoudumme noudattamaan toimintaamme koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä, vaikka niihin ei laajemmin tässä ohjelmassa viitattaisikaan.

2. Ohjelman keskeiset osakokonaisuudet: matkustaminen, tapahtumat sekä hankinnat ja sijoitukset


Ohjelmamme koostuu kolmesta keskeisestä osakokonaisuudesta, jotka ovat matkustaminen, tapahtumat ja hankinnat ja sijoitukset.
Edellä mainittujen keskeisten valintojen lisäksi tulee ympäristövastuullisuusohjelmamme olla joustava ja kokonaisvaltainen, eikä keskeisten valintojen ulkopuolelle jäävien toimien osalta ympäristövaikutuksia tule katsoa ylen tai vähätellä. Pienetkin teot ratkaisevat ja vastuullisuuden tulee muuttua painomusteesta aidoiksi toimenpiteiksi jokapäiväisessä toiminnassamme.

2.1 Matkustaminen

Tavoitteet ja toimenpiteet
Keskeisenä tavoitteenamme on minimoida matkustamisesta aiheutuvat ympäristöhaitat ja -vaikutukset. Vältämme turhaa matkustamista ja kompensoimme lentomatkustamisen hiilijalanjäljen. Päästäksemme tavoitteeseemme pyrimme vähentämään järjestön yksityisautoilua ja suosimaan sen sijasta julkisten liikennevälineiden käyttöä tai vähintäänkin yhteismatkustamista. Tätä toimenpidettä tukeaksemme on vastaava kirjaus tehty myös järjestömme matkustusohjeeseen. Nykypäivän tekniset ratkaisut mahdollistavat kokousten pitämisen paljolti etäyhteydellä. Jokaiseen kokoukseen pyrimme mahdollistamaan osallistumisen etäyhteydellä ja seuraamme sekä toteutamme tapoja vähentää kokoustamisesta aiheutuvia päästöjä.

Pyrimme välttämään lentoliikennettä. Tehtyjen lentojen osalta kompensoimme lentomatkustamisen CO2-päästöt. Kompensointi tehdään kvartaaleittain Suomen Luonnonsuojeluliiton Hiilipörssi-hankkeen kautta. Henkilökunnan työsuhdeautojen tulee jatkossa olla polttomoottoriautojen sijasta vähintäänkin täyshybridejä. Matkustamiseen liittyvien tavoitteiden toimenpiteiden toteuttamisesta vastaa pääsihteeri, joskin jokaisella organisaatiossamme on vastuu omista valinnoistaan.

2.2 Tapahtumat

Keskeisenä tavoitteenamme on pienentää tapahtumiemme aiheuttamia ympäristöhaittoja ja -vaikutuksia. Kierrätämme huolella ja tarjoilemme vastuullisesti.

Tapahtumat pyritään järjestämään paikoissa, joihin on hyvät julkiset liikenneyhteydet, mikä vähentää matkustamisesta aiheutuvaa rasitusta.

Kaikissa tapahtumissa kiinnitetään erityistä huomiota jätteiden lajittelumahdollisuuksiin. Jätteistä lajitellaan metalli, lasi, kartonki, paperi, biojäte, sekä pantilliset juomapakkaukset. Ennen kaikkea on tärkeää, että mikään jätemuoto ei ajaudu asiattomasti luontoon. Tavoitteenamme on, että tapahtumissamme ei käytetä kertakäyttöisiä astioita. Mikäli kertakäyttöastioita kuitenkin käytetään, tulee käytettävien kertakäyttöastioiden olla biohajoavia ja muovisia astioita tulee välttää kaikin tavoin.

Tapahtumien tarjoilujen, mukaan lukien myytävät tuotteet, tulee olla ympäristövastuullisuusperiaatteiden mukaan valittuja ja mahdollisuuksien mukaan kotimaisia tai Reilun kaupan tuotteita. Kaikkien tuoteryhmien osalta tulee kiinnittää huomiota monipuolisuuteen. Kasviperäisten ja kalatuotteiden tarjontaa tulee lisätä samaan aikaan, kun lihaperäisten tuotteiden tarjontaa tulee rajoittaa. Maitotuotteiden ohessa tulee tarjolla olla myös kasviperäisiä juomia, kuten vaikkapa kaura- tai soijajuomaa.

Tapahtumissa käytettävien paperitulosteiden, esimerkiksi käsiohjelmien, määrän tulee olla maltillinen ja paperiaineiston rinnalla tarjoamme kaiken mahdollisen aineiston käyttöön sähköisesti.

Luomme tapahtumiimme sovellettavaksi ympäristömuistilistan, joka avittaa kestävän tilaisuuden järjestämiseen sekä huomioi myös muita tärkeitä aiheita kuten esteettömyyden toteutumisen. Vastuu tapahtumien ympäristö- ja vastuullisuusohjelman toteuttamisesta on kulloisenkin tapahtuman järjestelyvastuullisella henkilöllä, useimmiten toiminnanjohtajalla.

2.3 Hankinnat ja sijoitukset

Keskeisenä tavoitteenamme on vain vastuulliset ja tarpeelliset hankinnat ja ympäristövastuulliset sijoitukset. Hankimme vain tarpeellisen ja sijoitamme ympäristövastuullisesti. Kaikkien hankintojen osalta perusperiaate ja lähtökohta on hankinnan tarpeellisuus. Tarpeettomia hankintoja tulee välttää. Näin vähennämme paitsi hankintojen aiheuttamaa ympäristökuormaa myös rahan käyttöä.

Yrityslahjojemme ja muiden jaettavien promotuotteidemme tulee olla käyttötavaroita, joita lahjan- tai tuotteen saaja voi aidosti hyödyntää. Hankintojen kilpailutuksissa otetaan jatkossa huomioon myös toimittajan tai palveluntarjoajan ympäristövastuullisuus. Vastuullisuuskriteerien painoarvo tulee olla kilpailutuksissa vähintään kymmenen prosenttia.

Energiasopimusten osalta painotamme uusiutuvin luonnonvaroin tuotettuja vaihtoehtoja. Pyrimme sijoituksillamme tukemaan kestävän kehityksen periaatteita. Sijoitusstrategiaammekin on kirjattu sijoitusten yhdeksi vastuullisuusperiaatteeksi sijoittaminen kestävän kehityksen mukaisesti muun muassa ekologisesti kestävällä tavalla. Sijoitusstrategian mukaan sijoittamista muun muassa fossiilisiin
polttoaineisiin on vältettävä.

3 Toimenpiteiden jalkauttaminen ja viestintä


Toiminnan saattamiseksi käytäntöön tästä ohjelmasta tiedotetaan ensi tilassa koko henkilökunnalle. Uusi henkilökunta perehdytetään toimintamalliin ja työpaikalla noudatettaviin periaatteisiin aina perehdytysprosessin yhteydessä.

Nimeämme vuoden 2022 alussa organisaatiostamme ympäristövastaavan, jonka keskeisenä tehtävänäon tämän ohjelman jalkauttaminen ja toiminnan käytännön tason kehittäminen.
Viestimme ympäristövastuullisuudesta aktiivisesti eri kanavissamme. Tavoitteenamme on levittää tietoa vastuullisuusohjelmastamme kattavasti koko jäsenkentällemme. Hyödynnämme sosiaalisen median kanaviamme, sekä omia verkkosivujamme ja uutiskirjettä.
Edellytämme jatkossa seurojemme kanssa yhdessä toteutettavissa tapahtumissamme seuroiltamme sitoutumista ympäristöohjelmaamme soveltuvin osin.

Otamme käyttöön vuosittaisen Vastuullinen Seura -palkinnon, jonka jakamalla pyrimme nostamaan esille vastuullista seurajohtamista. Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi, toimimme joustavasti edistääksemme ympäristövastuullisuutta toiminnassamme myös muutoin.