Vastuullisuus

Tällä sivulla voit tutustua tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhömme, eettiseen ohjeistoomme sekä ympäristö- ja ilmastovastuullisuusohjelmaamme.

Eettinen ohjeisto

Eettisen ohjeiston tavoitteena on edistää rehellisyyttä ja eettisyyttä TUL:n toiminnassa. Sen lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys.

Eettisen ohjeiston pohjan on laatinut TUL:n tasa-arvovaliokunta vuoden 2020 syksyllä. Eettinen ohjeistus on tarkistettu tasa-arvovaliokunnan toimesta keväällä 2023 ja se on hyväksytty TUL:n hallituksen kokouksessa 13.04.2023. Tarkastelemme ohjeiston ajantasaisuutta ja päivitämme sen säännöllisesti.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö

Olemme syrjinnästä vapaa alue. Tasa-arvotyöstä TUL:ssa vastaa tasa-arvovaliokunta, joka seuraa määrittelemiensä linjauksien ja tavoitteiden toteutumista.

TUL:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma on päivitetty vuonna 2020.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön TUL:ssa voit tutustua tarkemmin täällä.

Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä

Emme hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua tai häirintää missään toiminnassamme.

Seuraavilla toimenpiteillä pyrimme ennaltaehkäisemään ja tunnistamaan epäasiallista käyttäytymistä sekä luomaan matalan kynnyksen välineitä ja toimintamalleja epäasiallisesta käyttäytymisestä ilmoittamiseen ja siihen puuttumiseen.

Epäasiallisen käyttäytyminen on käsitteenä laaja, ja sen alle voidaan katsoa kuuluvan esimerkiksi erilaisia syrjinnän, häirinnän, kaltoinkohtelun ja huonon käytöksen muotoja. Epäasialliseen käyttäytymiseen on aina puututtava.

Vakavissa eettisissä rikkomuksissa asiat voidaan tutkia, kurinpitovaatimus esittää ja asia päättää keskitetyssä kurinpitomenettelyssä. Menettelyssä sovelletaan urheiluyhteisön yhteisiä eettisten asioiden kurinpitomääräyksiä ja asiat ratkaisee urheiluyhteisön yhteinen kurinpitolautakunta.

Tutustu Liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin tästä (linkki kurinpitomääräyksiin). Voit tutustua myös asiakirjan selitysosioon (linkki kurinpitomääräysten selitysosioon).

Katsomon pelisäännöt

Epäasiallinen käyttäytyminen, syrjintä ja rasismi eivät kuulu urheiluun ja liikuntaan. Vaikka kilpailujen katsomossa tunteet saattavat kuumeta, on hyvä painaa mieleen myös urheilukatsomon yhteiset pelisäännöt.

Voit tutustua TUL:n Katsomon pelisääntöihin PNG-muodossa tästä. Mikäli tarvitset tulosteen pelisäännöistä esimerkiksi kilpailutapahtumaan, olethan yhteydessä viestintäkoordinaattoriin: aino.raiskinmaki@tul.fi.

Vastuullisuusohjelma: Ympäristö ja ilmasto

Ympäristö- ja ilmastovastuullisuusohjelma koskee kaikkea Suomen Työväen Urheiluliiton TUL ry:n toimintaa. Tämän ohjelman mukaisilla toimenpiteillä pyrimme vastaamaan omalta osaltamme ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen ylikulutuksen, monimuotoisuuden katoamisen ja ympäristömme roskaantumisen aiheuttamiin haasteisiin ennaltaehkäisevästi.

Johdanto

Liikunta- ja urheilusektorin toimijoilla on suuri rooli ympäristö- ja ilmastoasioissa. Sektorin toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa yleisiin mielipiteisiin viestimällä ja omalla esimerkillisellä toiminnallaan monia muita aloja voimakkaammin liikunnan ja urheilun saaman huomioarvon seurauksena.

Me haluamme omalta osaltamme näyttää esimerkkiä ja toimia oikein turvataksemme tulevaisuuden sukupolvien liikuntamahdollisuudet myös ympäristömme osalta. Tällä ohjelmallamme sitoudumme noudattamaan toimintaamme koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä, vaikka niihin ei laajemmin tässä ohjelmassa viitattaisikaan.

Pyrimme tämän ympäristö- ja ilmasto-ohjelman avulla pienentämään hiilijalanjälkeämme. Ohjelmamme nojaa urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan 2020–2024. Ohjelman onnistumisen kannalta on keskeistä, että tunnistamme oman toimintamme ympäristövaikutukset, vähennämme vaikutuksia, viestimme ohjelmamme sisällöstä ja toimenpiteistä aktiivisesti, sekä arvioimme kriittisesti onnistumistamme ja päivitämme tavoitteitamme arviomme pohjalta.

Ohjelman päivitys ja tulosten arviointi

  • Ohjelman päivittämisestä vastaa hallitus. Ohjelmamme sisältöä päivitetään jatkuvasti ja vuosittaiset tavoitteet asetetaan hallituksen toimesta syksyisin.
  • Ympäristö- ja ilmastovastuullisuusohjelmamme perustuu tiedolla johtamiseen. Järjestömme ympäristövaikutuksia tulee arvioida ja päivittää säännöllisesti.
  • Suoritamme ympäristövaikutusten alkuarvioinnin vuoden 2022 alkupuoliskolla. Jatkuvan arvioinnin suoritamme sittemmin joka toinen vuosi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Tulokset kirjataan ylös ja niiden muutoksia seurataan aktiiviesti päätöksenteon tukena.

2. Ohjelman keskeiset osakokonaisuudet: matkustaminen, tapahtumat sekä hankinnat ja sijoitukset


Ohjelmamme koostuu kolmesta keskeisestä osakokonaisuudesta, jotka ovat matkustaminen, tapahtumat ja hankinnat ja sijoitukset.
Edellä mainittujen keskeisten valintojen lisäksi tulee ympäristövastuullisuusohjelmamme olla joustava ja kokonaisvaltainen, eikä keskeisten valintojen ulkopuolelle jäävien toimien osalta ympäristövaikutuksia tule katsoa ylen tai vähätellä. Pienetkin teot ratkaisevat ja vastuullisuuden tulee muuttua painomusteesta aidoiksi toimenpiteiksi jokapäiväisessä toiminnassamme.

2.1 Matkustaminen


Keskeisenä tavoitteenamme on minimoida matkustamisesta aiheutuvat ympäristöhaitat ja -vaikutukset. Matkustamiseen liittyvien tavoitteiden toimenpiteiden toteuttamisesta vastaa pääsihteeri, joskin jokaisella organisaatiossamme on vastuu omista valinnoistaan.

Vältämme turhaa matkustamista

Vältämme turhaa matkustamista ja kompensoimme lentomatkustamisen hiilijalanjäljen. Nykypäivän tekniset ratkaisut mahdollistavat kokousten pitämisen paljolti etäyhteydellä. Jokaiseen kokoukseen pyrimme mahdollistamaan osallistumisen etäyhteydellä ja seuraamme sekä toteutamme tapoja vähentää kokoustamisesta aiheutuvia päästöjä.

Vältämme lentoliikennettä ja kompensoimme tehtyjen lentojen CO2-päästöt

Pyrimme välttämään lentoliikennettä. Tehtyjen lentojen osalta kompensoimme lentomatkustamisen CO2-päästöt. Kompensointi tehdään kvartaaleittain Suomen Luonnonsuojeluliiton Hiilipörssi-hankkeen kautta.

Vähennämme yksityisautoilua ja siirrymme työsuhdeautoissa pois polttomoottoriautoista

Päästäksemme tavoitteeseemme pyrimme vähentämään järjestön yksityisautoilua ja suosimaan sen sijasta julkisten liikennevälineiden käyttöä tai vähintäänkin yhteismatkustamista. Tätä toimenpidettä tukeaksemme on vastaava kirjaus tehty myös järjestömme matkustusohjeeseen.

Henkilökunnan työsuhdeautojen tulee jatkossa olla polttomoottoriautojen sijasta vähintäänkin täyshybridejä.

2.2 Tapahtumat

Keskeisenä tavoitteenamme on pienentää tapahtumiemme aiheuttamia ympäristöhaittoja ja -vaikutuksia. Kierrätämme huolella ja tarjoilemme vastuullisesti.

Kulkuyhteys julkisilla

Tapahtumat pyritään järjestämään paikoissa, joihin on hyvät julkiset liikenneyhteydet, mikä vähentää matkustamisesta aiheutuvaa rasitusta.

Lajittelemme huolella

Kaikissa tapahtumissa kiinnitetään erityistä huomiota jätteiden lajittelumahdollisuuksiin. Jätteistä lajitellaan metalli, lasi, kartonki, paperi, biojäte, sekä pantilliset juomapakkaukset. Ennen kaikkea on tärkeää, että mikään jätemuoto ei ajaudu asiattomasti luontoon. Tavoitteenamme on, että tapahtumissamme ei käytetä kertakäyttöisiä astioita. Mikäli kertakäyttöastioita kuitenkin käytetään, tulee käytettävien kertakäyttöastioiden olla biohajoavia ja muovisia astioita tulee välttää kaikin tavoin.

Tarjoilemme vastuullisesti

Tapahtumien tarjoilujen, mukaan lukien myytävät tuotteet, tulee olla ympäristövastuullisuusperiaatteiden mukaan valittuja ja mahdollisuuksien mukaan kotimaisia tai Reilun kaupan tuotteita. Kaikkien tuoteryhmien osalta tulee kiinnittää huomiota monipuolisuuteen. Kasviperäisten ja kalatuotteiden tarjontaa tulee lisätä samaan aikaan, kun lihaperäisten tuotteiden tarjontaa tulee rajoittaa. Maitotuotteiden ohessa tulee tarjolla olla myös kasviperäisiä juomia, kuten vaikkapa kaura- tai soijajuomaa.

Vältämme paperiaineistoa

Tapahtumissa käytettävien paperitulosteiden, esimerkiksi käsiohjelmien, määrän tulee olla maltillinen ja paperiaineiston rinnalla tarjoamme kaiken mahdollisen aineiston käyttöön sähköisesti.

Luomme ympäristömuistilistan tapahtumien järjestämiseen

Luomme tapahtumiimme sovellettavaksi ympäristömuistilistan, joka avittaa kestävän tilaisuuden järjestämiseen sekä huomioi myös muita tärkeitä aiheita kuten esteettömyyden toteutumisen. Vastuu tapahtumien ympäristö- ja vastuullisuusohjelman toteuttamisesta on kulloisenkin tapahtuman järjestelyvastuullisella henkilöllä, useimmiten toiminnanjohtajalla.

2.3 Hankinnat ja sijoitukset

Keskeisenä tavoitteenamme on vain vastuulliset ja tarpeelliset hankinnat ja ympäristövastuulliset sijoitukset.

Hankimme vain tarpeeseen

Hankimme vain tarpeellisen ja vastuullisesti. Kaikkien hankintojen osalta perusperiaate ja lähtökohta on hankinnan tarpeellisuus. Tarpeettomia hankintoja tulee välttää. Näin vähennämme paitsi hankintojen aiheuttamaa ympäristökuormaa, myös rahan käyttöä.

Jaamme ja lahjoitamme vain vastuullista käyttötavaraa

Yrityslahjojemme ja muiden jaettavien promotuotteidemme tulee olla käyttötavaroita, joita lahjan tai tuotteen saaja voi aidosti hyödyntää. Hankintojen kilpailutuksissa otetaan jatkossa huomioon myös toimittajan tai palveluntarjoajan ympäristövastuullisuus. Vastuullisuuskriteerien painoarvo tulee olla kilpailutuksissa vähintään kymmenen prosenttia.

Suosimme uusiutuvaa energiaa

Energiasopimusten osalta painotamme uusiutuvin luonnonvaroin tuotettuja vaihtoehtoja.

Sijoitamme vastuullisesti

Pyrimme sijoituksillamme tukemaan kestävän kehityksen periaatteita. Sijoitusstrategiaammekin on kirjattu sijoitusten yhdeksi vastuullisuusperiaatteeksi sijoittaminen kestävän kehityksen mukaisesti muun muassa ekologisesti kestävällä tavalla. Sijoitusstrategian mukaan sijoittamista muun muassa fossiilisiin polttoaineisiin on vältettävä.

3 Toimenpiteiden jalkauttaminen ja viestintä


Tiedotamme ja perehdytämme henkilöstöä

Toiminnan saattamiseksi käytäntöön tästä ohjelmasta tiedotetaan ensi tilassa koko henkilökunnalle. Uusi henkilökunta perehdytetään toimintamalliin ja työpaikalla noudatettaviin periaatteisiin aina perehdytysprosessin yhteydessä.

Nimeämme organisaatioon ympäristövastaavan

Nimeämme vuoden 2022 alussa organisaatiostamme ympäristövastaavan, jonka keskeisenä tehtävänäon tämän ohjelman jalkauttaminen ja toiminnan käytännön tason kehittäminen.

Viestimme vastuullisuudesta

Viestimme ympäristövastuullisuudesta aktiivisesti eri kanavissamme. Tavoitteenamme on levittää tietoa vastuullisuusohjelmastamme kattavasti koko jäsenkentällemme. Hyödynnämme sosiaalisen median kanaviamme, sekä omia verkkosivujamme ja uutiskirjettä.

Edellytämme sitoutumista vastuullisuusohjelmaan

Edellytämme jatkossa seurojemme kanssa yhdessä toteutettavissa tapahtumissamme seuroiltamme sitoutumista ympäristö- ja ilmastovastuullisuusohjelmaamme soveltuvin osin.

Palkitsemme vastuullisuudesta

Otamme käyttöön vuosittaisen Vastuullinen Seura -palkinnon, jonka jakamalla pyrimme nostamaan esille vastuullista seurajohtamista.

Päätös

Ohjelmassa mainituille toimenpiteille on määritelty arviointitavat ja seurannan vastuuhenkilöt. Tässä ympäristö- ja ilmastovastuuohjelmassa mainittujen toimenpiteiden lisäksi toimimme joustavasti edistääksemme ympäristövastuullisuutta toiminnassamme myös muutoin.

Onko sinulla ehdotus, jolla voisimme kehittää ympäristö- ja ilmastovastuullisuuttamme? Kerro siitä meille palautelomakkeellamme!